150 Years Netherlands

Vernieuwde toelichting op de Machinerichtlijn (MRL)

02/05/2018

In september 2009 werd de eerste 'Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EC’ uitgebracht. Afgelopen augustus 2017 is hiervan een vernieuwde versie gepubliceerd, ook wel bekend als editie 2.1. Dit artikel zal iets dieper ingaan op de belangrijkste wijzingen ten opzichte van de oudere versie.

In september 2009 werd de eerste 'Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EC’ uitgebracht. Afgelopen augustus 2017 is hiervan een vernieuwde versie gepubliceerd, ook wel bekend als editie 2.1. Dit artikel zal iets dieper ingaan op de belangrijkste wijzingen ten opzichte van de oudere versie.

Samenvattend zijn er in de volgende gebieden wijzigingen aangebracht:

 • Verbeterde tekstuele toelichtingen;
 • Opname van machines bestemd voor verspreiden van pesticides;
 • Uitsluiting van land- en bosbouwtrekkers;
 • Meer uitgebreide toelichting ten aanzien van de vereisten voor Notified Bodies;
 • Opname van specifieke toelichtende documenten voor diverse onderwerpen zoals veiligheidshekwerken, hijsgereedschap, noodstoppen, etc.

De meeste van deze veranderingen hebben geen verdere toelichting nodig, maar het is wel nodig om dieper in te gaan op de verbeterde tekstuele toelichtingen. Dit kan in twee delen worden opgesplitst:

 1. Verbeterde toelichting op de artikelen. De artikelen geven algemene verduidelijking op onderwerpen als bereik van de MRL, wie is er verantwoordelijk voor voldoen aan de MRL, hoe om te gaan met modificaties van machines, etc.
 2. Verbeterde toelichting op de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit Bijlage I, waarin de technische eisen worden gesteld waar machines aan moeten voldoen.

Verbeterde toelichting op de artikelen

Allereerst moet vermeld worden dat er geen wijzigingen aan de MRL zelf zijn doorgevoerd. Met andere woorden de wet is gelijk gebleven; enkel de toelichting op die wet is verbeterd. De paragrafen van het toelichtingsdocument waar de meest ingrijpende veranderingen zijn doorgevoerd zijn: 

 • § 38. Samenstellen van machines. Er wordt een duidelijker uitleg gegeven van het feit dat de definitie van samenstellen van machines niet zover gaat dat een complete industriële fabriek onder dit begrip valt, ook als deze wordt bestuurd door één besturingssysteem. Tevens worden de verantwoordelijkheden van degene die een samenstel van verschillende machines creëert duidelijker aangegeven (b.v. ten aanzien van het uitvoeren van een risicobeoordeling) 
 • §39, samenstellen van oude en nieuwe machines. Er wordt een betere toelichting op verschillende scenario's gegeven waarmee men geconfronteerd kan worden bij het moderniseren van een bestaande fabriek door het gedeeltelijk vervangen van oude machines, ook wanneer het zogenaamde niet-voltooide machines betreft. Er wordt meer nadruk gelegd op het belang van het uitvoeren van een risicobeoordeling. 
 • §42. Veiligheidscomponenten. Er wordt een betere definitie gegeven van wanneer een onderdeel als veiligheidscomponent moet worden beschouwd. Vaak is dit afhankelijk van de wijze waarop de fabrikant het product op de markt plaatst. Wordt aan het product een veiligheidsfunctie toegedicht? 
 • §46. Niet-voltooide machines. Deze groep machines valt ook binnen het werkingsgebied van de MRL en verdiende daarom een betere toelichting wanneer een product als niet-voltooide machine kan worden beschouwd. Tevens is er een verklarend voorbeeld toegevoegd van een industriële robot die nog geen specifieke functie heeft, maar pas na installatie een voltooide machine wordt (bijvoorbeeld voor lassen, schroeven of transporteren). 
 • §57. Transport door de lucht. Er is een nieuwe paragraaf opgenomen ten aanzien van 'drones'. Aangezien de techniek zich heeft ontwikkeld en het gebruik van drones voor verschillende doeleinden sterk is toegenomen, werd het belangrijk geacht hier ook uitspraken over te doen. 
 • §106, markering van machines. Er wordt een verbeterde toelichting gegeven van de markeringen die op een machine moeten worden aangebracht wanneer deze aan meer dan één productrichtlijn moet voldoen, ook wanneer het gaat om niet voltooide machines. 
 • §81, Anderen die als fabrikant kunnen worden aangemerkt. Een betere uitleg wordt gegeven ter verduidelijking van welke partijen als 'fabrikant' kunnen worden aangemerkt, afhankelijk van hun rol bij het plaatsen van de machines op de markt. Hiertoe is een verklarend diagram opgenomen in de toelichting.

MRL flowchart

Veranderingen aan de toelichting op de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen

Ook in Bijlage I zijn tekstuele veranderingen aangebracht in de toelichtende teksten. Het voert te ver om deze in dit artikel allemaal te behandelen, daarom worden de artikelen die veranderd zijn in onderstaande tabel vermeld, ter vergemakkelijking van het inventariseren van veranderingen. 

De meeste veranderingen zijn minimaal en betreffen enkel taalkundige verbeteringen. Er zijn echter ook een aantal paragrafen waar meer gewijzigd is en er daadwerkelijk een uitgebreidere toelichting wordt gegeven.

MRL 

Conclusie

Een belangrijk onderdeel van het werk van Lloyd's Register aangaande de Machinerichtlijn is om op te treden als een onafhankelijke partij bij de interpretatie van de MD, vooral wanneer er verschil van mening bestaat over de naleving tussen leverancier / fabrikant, epc of engineeringbedrijf en eindgebruiker.
Een veel voorkomend meningsverschil betreft de verklaring die de fabrikant aan de eindgebruiker moet afgeven, wanneer de machine van de fabrikant in een procesinstallatie wordt geïntegreerd. Moet de fabrikant een IIA-verklaring afgeven, of een IIB-verklaring voor 'niet voltooide' machines? De MRL heeft een aantal 'grijze gebieden' die op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, waarbij elk van deze interpretaties kan worden beargumenteerd als correct en volgens de wet. We zien vaak dat dit tot impasses leidt tussen deze tegengestelde meningen en tegengestelde partijen. 

De nieuwe leidraad voor de MRL heeft geprobeerd een aantal van deze grijze gebieden aan te pakken en duidelijkere definities en uitleg te geven. Of dit alle meningsverschillen zoals hierboven beschreven uitsluit is twijfelachtig, maar het zal zeker bijdragen aan het oplossen van deze geschillen.

Voor meer informatie over de Machinerichtlijn, neem contact op met Chris Pluym via Chris.Pluym@lr.org.