150 Years Netherlands

Publicatie nieuwe versie van PRD 2.5 Reparaties en wijzigingen aan drukapparatuur versie 4, augustus 2017.

03/11/2017

De Praktijkregels voor Drukapparatuur (PRD), verkrijgbaar via de SDU, geven als leidraad een nadere uitwerking van de eisen uit het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Omdat de wetgeving op het terrein van drukapparatuur in 2016 gewijzigd werd zullen stapsgewijs ook de diverse katernen van de PRD daarop aangepast worden. Nadat eerder dit jaar onder andere al een nieuw katern 2.3 voor periodieke herbeoordeling werd gepubliceerd, werd begin augustus jl. ook een nieuwe versie van katern 2.5 met als onderwerp ‘reparaties en wijzigingen aan drukapparatuur’ uitgegeven.

Nadat eerder dit jaar onder andere al een nieuw katern 2.3 voor periodieke herbeoordeling werd gepubliceerd, werd begin augustus jl. ook een nieuwe versie van katern 2.5 met als onderwerp ‘reparaties en wijzigingen aan drukapparatuur’ uitgegeven.nd, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan en Armenië. Wat zijn de wijzigingen?

Vanzelfsprekend zijn in deze versie van PRD 2.5 de nieuwe benamingen voor de keuringsinstellingen uit de wetgeving overgenomen. Een Aangewezen Keuringsinstelling (AKI), van toepassing voor de gebruiksfase, wordt voortaan aangeduid als NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI). Een Aangemelde Aangewezen Keuringsinstelling (AAKI, ook bekend als Notified Body of NoBo), van toepassing voor de nieuwbouwfase, heet nu een EU-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI).

Een belangrijke wijziging in dit katern van de PRD betreft de introductie van nieuwe definities. Voorheen was er sprake van regulier onderhoud (mechanische activiteiten zonder enige verandering of permanente verbinding), reparatie (herstellen naar de oorspronkelijke toestand), constructieve wijziging (verandering bij gelijkblijvende gebruiksomstandigheden, beveiliging en kenmerkende waarden zoals PS en TS) en wijzigingen (verandering die geen reparatie of constructieve wijziging is).

Voortaan worden de diverse activiteiten onderverdeeld in:Float - PRD 2.5 flowchart

  • regulier onderhoud;
  • reparatie; 
  • niet-ingrijpende wijzigingen en 
  • ingrijpende wijzigingen. 

Ingrijpende wijzigingen 

Ingrijpende wijzigingen worden gedefinieerd als wijzigingen die leiden tot het overschrijden van de essentiële maximale of minimale toelaatbare grenswaarden. Dat betreft bijvoorbeeld het verhogen van de ontwerpdruk (PS) of ontwerptemperatuur (TS), maar ook andere wijzigingen die leiden tot een hogere risicocategorie volgens de PED zoals bij vergroting van het volume of wijziging van de stofgroep van 2 naar 1 zou kunnen optreden. Ook achteraf geconstateerde (tijdelijke) overschrijdingen van kenmerkende waarden als gevolg van een calamiteit worden als ingrijpende wijziging gezien.

Vermeldenswaardig is het feit dat een lek- of klembeugel voor het tijdelijk afdichten van een lekke flensverbinding voortaan niet meer als reparatie maar als niet-ingrijpende wijziging beschouwd moet worden. Net als lekboxen die geplaatst worden op andere plaatsen dan een flensverbinding worden lekbeugels over het algemeen specifiek voor een bepaalde toepassing op maat vervaardigd en dus is er ook dan sprake van een constructief aspect dat beoordeeld moet worden.

Omdat ingrijpende wijzigingen tot gevolg hebben dat er feitelijk sprake is van een ‘nieuw‘ product conform de Pressure Equipment Directive (PED), dienen dergelijke wijzigingen beoordeeld te worden door een partij die bevoegd is om als conformiteitsbeoordelingsinstantie onder PED 2014/68/EU op te treden. Deze worden in Nederland aangeduid als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie. Een ingrijpende wijziging dient te allen tijde conform module G van de PED 2014/68/EU behandeld te worden. 

Gevolgen voor IVG’ers

Gebruikers van drukapparatuur die over een eigen gecertificeerde Inspectieafdeling van de gebruiker (IVG) beschikken hadden onder het voorgaande Warenwetbesluit Drukapparatuur nog de mogelijkheid om het beoordelen en/of inspecteren van constructieve wijzigingen binnen het taakveld van de IVG op te nemen. Onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 is die mogelijkheid echter komen te vervallen en dienen ook deze gebruikers zich rechtstreeks tot een NL-CBI te richten bij niet-ingrijpende wijzigingen.

Dit alles leidt uiteindelijk tot het stroomdiagram zoals hierboven waarin is aangegeven welke partij welke taken voor zijn rekening dient te nemen. 

Lloyd’s Register is als geaccrediteerde keuringsinstelling bevoegd tot het beoordelen en inspecteren van alle typen reparaties en wijzigingen en kan u daarom als gebruiker van dienst zijn in de rol van zowel NL-CBI als EU-CBI. Tevens is Lloyd’s Register bevoegd tot het certificeren en toezicht houden op een IVG. 

Na het uitvoeren van een ingrijpende of niet-ingrijpende wijziging kan ook een Keuring voor Ingebruikneming nodig zijn als daardoor de gebruiksomstandigheden wijzigen.

Voor aanvragen en overige informatie kunt u zich wenden tot onze afdeling Customer Services.

De Praktijkregels voor Drukapparatuur (PRD) zijn verkrijgbaar via de SDU.

* Bron afbeelding: SDU