150 Years Netherlands

Training PED/WBDA - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze workshop.

Workshops  2019: 31 januari, 28 maart, 9 mei, 20 juni.


Europese richtlijn voor nieuwbouw van drukapparatuur:

De doelstelling van de Directive 2014/68/EU is het opheffen van technische handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie. Sinds 29 mei 2002 hebben we te maken met dit wettelijk kader. Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als zijnde het Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016) waarin ook zaken zijn vastgelegd met betrekking tot het veilig in bedrijf nemen en houden van drukapparatuur. 

Vanaf 19 juli 2016 hebben we te maken met de nieuwe Directive (2014/68/EU), voorheen was er sprake van 97/23/EC.

Er is sprake van tal van uiteenlopende wijzigingen, variërend van de indeling van stoffen, de vereisten voor fabrikanten en aangemelde instanties tot de procedures voor conformiteitsbeoordeling. En heeft dus gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs. (de Marktdeelnemers).

Sinds 1 juni 2015 dient men al te voldoen aan de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP)) 1272/2008 en dit kan nu reeds van invloed zijn op de wijze van ontwerpen, fabricage, eindcontrole en gebruiksfase.

De Richtlijn omvat de volgende onderwerpen: 

Nieuwbouw, fabrikage, handel
• Categorie-indeling van drukapparatuur mogelijkheden met betrekking tot de overeenstemmingsmodules 
• Essentiële veiligheidseisen: ontwerp, fabricage, materialen, eindcontrole
• Uitvoeren conformiteitsbeoordelingen en controle tijdens ontwerp, fabricage, montage, eindcontrole
• CE-markering

Naast de bovengenoemde aspecten zullen de wijzigingen tijdens de workshop behandeld worden:

  • Vernieuwde Richtlijn volgens de nieuwe EC legislatuur 
  • Verschillen tussen 97/23/EC naar 2014/68/EU.
  • Verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers, Overheid, Notified Body (Nobo). 
  • Nieuwe indelingslijst van de stoffen (CLP 1272/2008). 
  • Nieuwigheden bij de uit te voeren risico analyse  Gevaren versus risico’s. 
  • Verschillen in de overeenstemmingsmodules, onaangemelde bezoeken. 
  • Nieuwigheden bij de accreditatie.

Verder zal er een toelichting worden gegeven op de aspecten op Nationaal niveau met betrekking tot drukapparatuur.

Keuring Voor Ingebruikneming (KVI)
• Keuringsgrenzen en uitzonderingen
• Uitvoering KVI

Gebruiksfase
• Keuringen (Periodieke keuring/Termijnverlenging en/of Termijn flexibilisering) 
• Reparatie en wijzigingen

Marktpartijen
• EU-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (Notified Body), EU- Keuringsdienst van Gebruiker (User Inspectorate, UI), Recognized Third Party Organisation (RTPO), NL-Keuringsdienst van Gebruikers (KvG), Inspectieafdeling van Gebruikers (IVG), fabrikant, gebruiker.

Doel:
Inzicht te geven in de Directive 2014/68/EU, het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016), de Keuring voor Ingebruikneming, de gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen) en de mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als gebruiker en marktdeelnemer (fabrikant, gemachtigde van een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd, importeur, distributeur)

Doelgroep:
Diegenen die betrokken zijn bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van drukapparatuur, engineers, fabrikanten en eindgebruikers..

Aantal deelnemers, tijd en kosten
Voor de introductietraining zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 10. 

De workshop start om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur

De kosten per deelnemer bedragen € 549,-- excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal. 


Informatie en reservering
LR Trainingsdesk 
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen